GAME大宝庫 > ファントムキングダム攻略大宝庫 > 武器 > 箱

※フリーダンジョンで入手できます。(購入は不可)
 箱
名称HPSPATKDEFINTRESTECMvJm備考
謎の箱   +190+190 -5 炎風水+10 忘+30
ブラックボックス   +288+288 -5 炎風水+10 忘+30
オーパーツ   +430+430 -5 炎風水+10 忘+30
最重要機密   +570+570 -5 炎風水+20 眠+20 忘+30
例のブツ   +1720+1720 -5 炎風水+30 忘+30 危+40


GAME大宝庫 > ファントムキングダム攻略大宝庫 > 武器 > 箱